KÄYTTÖTARKOITUS: Lammaskoira
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 1 lammas- ja karjakoirat (paitsi sveitsin- paimenkoirat).
Alaryhmä 1 lammaskoirat. Käyttökoetulos vaaditaan.

Rotumääritelmän tulkintaohje *UUSI*

LYHYT HISTORIAOSUUS: Kun laajat maa-alueet Australiassa, Uuden Etelä- Walesin ja Victorian osavaltioissa saatiin käyttöön , lampaiden määrä kasvoi rajus- ti. Muutamat tilat olivat kooltaan yli kaksi miljoo naa eekkeriä ja niillä vaelsi yli neljännesmiljoona lammasta. Näin laajoilla alueilla laumojen paimentaminen – jota alun perin hoitivat rangaistusvangit – kävi epäkäyt ännölliseksi, joten alueet rajat- tiin piikkilanka-aidoilla ja lampaiden annettiin ku lkea siellä vapaina. Tällöin kävi tarpeelliseksi kehittää paimenkoiria, jotka pystyiv ät paimentamaan lammaslaumoja Australian karuissa olosuhteissa, missä haasteena o livat kuumuus, vaikea maasto, hiekkamyrskyt ja valtavat maa-alueet. Näistä syistä kehitettiin kelpie, joka on vä- symätön työkoira kaikkein kuumimmissa ja pölyisimmi ssäkin olosuhteissa ja ky- kenevä hoitamaan monen miehen työn. Kuten monen muunkin rodun, myös kelpien alkuperästä on paljon kiistelty. Selvää kuitenkin on, että se polveutuu Skotlannista tuodui sta koirista, jotka olivat väriltään mustia ruskein merkein (black & tan), keskikokoisia ja collietyyppisiä, ja niillä oli pitkä karva ja puolipystyt korvat. Joukossa oli myö s muita collietyyppisiä koiria, jotka olivat sileäkarvaisia ja pystykorvaisia. Näid en koirien pentueissa oli myös punaisia (maksanruskeita) yksilöitä.

YLEISVAIKUTELMA: Ketterä, toimelias, tasapainoinen, lihaksikas, kova kun- toinen ja notkearaajainen koira, joka antaa vaikute lman väsymättömästä työkyvys- tä. Ei saa vaikuttaa millään tavoin hennolta.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus mitattuna rintalastan kärjestä istuinluun kärkeen on suurempi kuin säkäkorkeus, su hteessa 10:9.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Erittäin tarkkaavainen, innokas ja hyvin älykäs, luonteeltaan sävyisä, sopeutuvainen ja väsy mättömän tarmokas. Erittäin uskollinen ja työssään tunnollinen. Luontainen taip umus lampaiden paimentami- seen sekä maastossa että pihapiirissä. Kaikki muut kuin työkoiramaiset rakenne- ja luonnepiirteet ovat epätyypillisiä.

PÄÄ: Sopusuhtainen koiran kokoon nähden. Pään muoto ja ääriviivat antavat melko kettumaisen ilmeen, jota mantelinmuotoiset si lmät pehmentävät.
Kallo: Hieman pyöristyvä ja korvien välistä leveä. Otsan profiili suora.
Otsapenger: Selvästi erottuva.
Kirsu: Kirsun väri sointuu karvapeitteen väriin.
Kuono: Kuiva ja meislautunut, mieluiten hieman kalloa lyhyempi.
Huulet: Tiiviit ja kuivat, eivät löysät.
Leuat / hampaat / purenta: Hampaat terveet, voimakk aat ja säännöllisessä rivissä. Leikkaava purenta, alaetuhampaat hieman yläetuhampa iden takana niitä kevyesti koskettaen.
Posket: Otsaa kohti pyöristyvät, eivät karkeat eivä tkä ulkonevat.
Silmät: Keskikokoiset ja mantelinmuotoiset, selväpi irteiset, ilmeeltään älykkäät ja innokkaat. Väriltään ruskeat, karvapeitteen väriin sointuvat. Sinisillä koirilla salli- taan vaaleammat silmät.
Korvat: Pystyt ja teräväkärkiset, kohtuullisen koko iset. Korvalehdet ohuet mutta tyvestään vahvat. Etäällä toisistaan ja ulospäin su untautuneet, korvalehden ulko- reuna hieman kaartuva. Korvan sisäpuoli hyvin karvo ittunut.

KAULA: Keskipituinen, voimakas, hieman kaartuva ja sulava sti lapoihin liittyvä. Ei löysää kaulanalusnahkaa. Karva muodostaa kohtala isen kaulurin.

RUNKO:
Ylälinja: Kiinteä ja vaakasuora.
Lanne: Voimakas, syvä ja lihaksikas.
Lantio: Melko pitkä ja viisto. Rintakehä: Syvä, lihaksikas ja kohtuullisen leveä. Hyvin kaareutuvat kylkiluut, pitkä mutta ei tynnyrimäinen rintakehä.

HÄNTÄ: Koiran ollessa rauhallinen häntä riippuu alaspäin hyvin loivalla kaarella. Koiran liikkuessa innostuneena häntä voi kohota, mu tta mikään osa hännästä ei koskaan saa ylittää hännän tyven kautta piirrettyä pystysuoraa linjaa. Hännän karva on harjasmainen. Häntä kiinnittyy sulavasti viistoo n lantioon ja ulottuu suunnilleen kinnerniveleen.

RAAJAT/ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Lihaksikkaat, luustoltaan vahvat mutta ei raskaat. Edestä katsoen suorat ja yhdensuuntaiset.
Lavat: Kuivat ja lihaksikkaat, viistot, lapaluiden kärjet lähellä toisiaan sään kohdalla.
Olkavarret: Suorassa kulmassa lapaluuhun nähden.
Kyynärpäät: Eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset.
Välikämmenet: Sivusta katsoen hieman viistot, mikä mahdollistaa joustavat liikkeet ja nopeat käännökset.
Etukäpälät: Pyöreät ja voimakkaat. Päkiät vahvat. V arpaat hyvin kaareutuneet ja tiiviisti yhdessä. Lyhyet ja vahvat kynnet.

TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Leveät ja vahvat. Takaa katsottuna raajat kintereestä käpälään suorat ja yhdensuuntaiset, eivät liian lähekkäin ei vätkä liian kaukana toisistaan.
Polvet: Hyvin kulmautuneet.
Kintereet: Melko matalat.
Takakäpälät: Pyöreät ja voimakkaat. Päkiät vahvat. Varpaat hyvin kaareutuneet ja tiiviisti yhdessä. Lyhyet ja vahvat kynnet.

LIIKKEET: Laajoilla aukeilla työskentelevältä lammaskoiralta vaaditaan lähes rajatonta kestävyyttä, joten kelpien täytyy olla ehdottoman terverakenteinen ja terveesti liikkuva. Sen liikkeet ovat vaivattomat j a väsymättömät ja koiran tulee kyetä äkillisiin käännöksiin nopeassakin vauhdissa. Ravissa raajoilla on taipumus yksijälkisyyteen, mutta koiran seistessä sen raajat asettuvat tukevasti rungon kulmiin.

KARVAPEITE
Karva: Kaksinkertainen karvapeite, jossa lyhyt, tiheä pohjavilla. Peitinkarva on tiivis, jokainen karva on kova, suora ja ihonmyötäi nen, jolloin karvapeite on sateenkestävä. Rungon alapuolella raajojen takaosiin asti karvapeite on pitempää ja muodostaa reisissä lähes housut. Päässä (myös korvi en sisäpuolella), raajojen etu- puolella ja käpälissä karva on lyhyttä. Kaulassa karva on pitempää ja tiheämpää muodostaen kauluksen. Hännässä on selvä harjas. Liian pitkä tai liian lyhyt karvapeite on virheellinen. Rungossa karvan tulee olla k eskimäärin 2 – 3 cm pituista.
Väri: Musta, musta punaruskein (tan) merkein, punainen, punainen punaruskein (tan) merkein, kellanruskea (fawn), suklaa ja savun sininen.

KOKO Säkäkorkeus: Urokset 46–51 cm, nartut 43–48 cm.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luet aan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.


VAKAVAT VIRHEET:
• Löysät lavat
• Taipumus pihtikinttuisuuteen tai länkisäärisyyteen
• Kerivät tai melovat liikkeet
• Jäykät tai rajoittuneet liikkeet

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• Vihaisuus tai liiallinen arkuus
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.

HUOM.
Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu- neina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan rodunomaisia koiria.